Hadis İlimleri

Hadis Hafızı nedir?

Hadis hâfızı, “Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse” demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Muttasıl Hadis nedir?

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed’e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivâyet zincirinde herhangi bir atlama yoktur.

Hadis Ilimleri nedir?

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ شَرِيفْ ‎); Lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile Muhammed’e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur’an’ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrir (onaylama) leri ifade eder. Hadislerin toplanması, nakli ve eleştirisi ile ilgilenen kişiye hadisçi denir.

Hadis-I Şerif nedir?

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ شَرِيفْ ‎); Lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile Muhammed’e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur’an’ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrir (onaylama) leri ifade eder. Hadislerin toplanması, nakli ve eleştirisi ile ilgilenen kişiye hadisçi denir.

Hadis Bilimi nedir?

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ اَلشَرِيفْ ‎), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile İslam Peygamberi Muhammed’e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur’an’ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrir (onaylama) leri ifade eder. Hadislerin toplanması, nakli ve eleştirisi ile ilgilenen kişiye hadisçi denir.

Münkati/Mürsel Hadis nedir?

 

Mürsel hadis (veya Münkati hadis), âhâd olup rivayet zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir. …

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed`e ulaşıncaya kadar yer alan tüm ravilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivayet zincirinde herhangi bir atlama yoktur. Bu hadisler ravilerinin durumuna göre “mütevatir“ veya “ahad“ olabilir. Bununla birlikte, diğer mezheplerden farklı olarak, Hanefi Mezhebi`ne göre “mütevatir“, “ahad“ veya “meşhur“ olabilir; diğer mezhepler “meşhur“ hadislere “ahad“ hadislerin altında yer verdiği için (ahad hadislerin bir alt-bölümü) bu tip bir ayrıma gitmezler.

Kısaca mütevatir, yalan olması mümkün olmayacak şekilde farklı topluluklarca aynı şekilde ortaya konulan hadise verilen isimken, ahad bir topluluğun bir raviden veyahut bir ravinin bir topluluk ya da bir diğer raviden naklettiği hadislere verilen isimdir. İtikad, ibadet ve muamelatta hüccet olan mütevatir sünnet, mutlaklık arz eder. Mütevatir sünnetle açıklanmış bir hususa namaz rekatları örnek olarak verilebilir. í‚had hadisler ise kati (kesin) değil, zanni bilgi ifade ettikleri için ancak ibadet ve muamelatta kullanılabilir. İslam hukukuna göre bu (yani ahad) hadisleri inkar eden kişi, örneğin, tekfir edilmez (yani dinden çıkmış sayılmaz) yalnızca bid`atçı olduğu (ehl-i bi`dattan olduğu) kabul edilir. Meşhur hadisler ise, Hanefilerde mütevatir ve ahadla birlikte sayılan, üçüncü gruptur; bununla birlikte daha önce de belirtildiği gibi diğer mezhepler meşhur hadisleri ahad hadisler altına almakta ve bu şekilde incelemektedir. Meşhur hadis peygamberden sadece bir veya iki kişinin rivayet ettiği fakat özellikle hicri 2. ve 3. yüzyıllarda ünlenmiş ve genel kabul görmüş hadislere verilen isimdir. Zan mertebesinde bulunsalar da a€˜meşhur` oluşları sebebiyle ayrı bir yerleri vardır ve örneğin meşhur hadisleri inkar eden kişi fasıksayılır.